Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning.

Kæmpebjørneklo er også uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

En invasiv art er indenfor biologien en art, der har spredt sig "kunstigt" til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. Spredningen er ofte sket ved menneskets hjælp over store geografiske afstande. Nogle af de mange indførte plantearter indenfor havebrug eller landbrug kan senere, når de spredes til naturen, vise sig at udkonkurrere de hjemlige arter, fordi de ikke er tilpasset økosystemerne med fx naturlige fjender.

Et eksempel er planten Kæmpe-Bjørneklo, der stammer fra Kaukasus og er indført som haveplante i Danmark, hvor den imidlertid også har spredt sig til naturen og derfor bekæmpes, fordi den ødelægger levestederne for den oprindelige flora og fauna. Et andet eksempel er den iberiske skovsnegl, der også kaldes en invasiv art.

Invasive planter fortrænger andre plantearter fra deres vokseplads, for selv at blive ene-eksisterende i det pågældende område. En såkaldt mono-kultur. Det er i sig selv med til at give en primitiv og ensartet natur, der er domineret af en eller meget få plantearter.

Skadevirkningen begrænser sig imidlertid ikke kun til en plantemæssig ensartet primitiv biodiversitet. Det har også betydning for de dyr, svampe og mikroorganismer, som sameksistere med de fortrængte plantearter.

 

Har du lyst til at være med i en projektgruppe til bekæmpelse af invasive arter, så kontakt bestyrelsen. Der vil så være muligheder for at samarbejde med kommunen eller nogle grundejerforeninger, så I får hjælp til redskaber og muligheder at bortskaffe materialerne.