Vil du være med til at værne om din lokale naturperle? Brug et par timer på en gåtur med en rute efter eget valg i et fredet naturområde. Hold øje med udvalgte ting, som står på et skema, vi sender dig. Så er du med til at hjælpe naturen. 

Fredningsarbejdet er en af hjørnestenene i Danmarks Naturfredningsforening – også lokalt i Aabenraa Kommune. Fredninger er med til at bevare naturen og vores kulturarv, og derfor passer vi godt på dem.

Hvad betyder fredningen


Fredninger er af central betydning i kommunes naturbeskyttelsesarbejde, idet det er det stærkeste middel til sikring af et landskab med dets indhold af bygnings, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier.
Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i f.eks. arealernes drift eller bryggeri kan kræve dispensation fra fredningen.
I særlige tilfælde kan der dispenseres fra fredningsbestemmelserne. Det er Fredningsnævnet der behandler fredningssager og giver dispensationer.
Hvordan søger man dispensation
Du kan via kommunen søge Fredningsnævnet om dispensation, hvis du ønsker at foretage dig noget på din ejendom, som er i strid med fredningsbestemmelserne.
Send en begrundet ansøgning vedlagt relevante tegninger, gerne pr. mail til enten kommunens byggeteam, hvis det har noget med byggeri at gøre, eller til kommunens naturteam, hvis det ikke har noget med byggeri at gøre. Mailadresser findes under kontaktinfo.
Tilsyn
Kommunen fører tilsyn på alle fredede arealer, der ikke ejes af Miljøministeriet, samt håndhæver overholdelse af fredninger. Kommunen kan gennemføre pleje på fredede områder.