Bestyrelsen har nedsat en emnegruppe om biodiversitet. Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte Uwe Lindholdt. E-mail: uwelindholdt@gmail.com

Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er betegnelsen for det mylder af liv, som findes overalt på kloden. Men den biologiske mangfoldighed forringes og forsvinder i hastigt tempo. Der uddør lige så mange arter, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.

I Danmark er mere end 10 arter af dagsommerfugle uddøde. Heriblandt Poppelsommerfugl og Skovhvidvinge. Og kirkeuglen, der er Danmarks mindste ugle med sine blot 20 cm er på få årtier gået 80 procent tilbage fra flere tusinde ynglepar til omkring 60 ynglepar, der alle findes i Nordjylland. 

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

Vårkobjælde, en fredet plante i Danmark, som nu er blevet meget sjælden.

En mangfoldig natur er vores livsgrundlag

Biologisk mangfoldighed er en forudsætning for, at økosystemerne fungerer, og dermed for vores trivsel og velfærd.

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er helt afhængige at, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder.

Forskere har påpeget, at forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu er så omfangsrige, at der er tale om en økologisk krise, som fuldt ud kan måle sig med klimakrisen i omfang og negativ påvirkning af fundamentet for vores samfund.

Tabet af biologisk mangfoldighed skal stoppes

En af de helt store udfordringer i at stoppe tabet af biodiversitet er, at den økologiske krise ikke har bevågenhed i samfundet, og at økonomer ikke anerkender den værdi, som biologisk mangfoldighed har for samfundsøkonomien.

De største udfordringer for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed er, at:

  • Naturen har for lidt plads i landskabet
  • Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr
  • Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer, sprøjtegifte, monokulturer og dræning), manglende pleje
  • Fortsat opsplitning og tab af naturarealer

Heldigvis er der god respons fra naturen, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer. Hvor der for godt 20 år siden ikke ynglede havørne i Danmark, har en målrettet indsats medført, at der i dag er over 50 ynglepar.

Ved at bevare den natur der findes i landet, skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsætte mere plads til ny natur, pleje og genoprette ødelagte naturområder, så er det muligt at vende udviklingen i en positiv retning.

Danmark har forpligtet sig til at vende udviklingen

Danmark har forpligtet sig til at vende tilbagegangen i biodiversiteten senest i 2020. Sammen med 192 andre lande skrev Danmark i 2010 under på 20 'Aichi-biodiversitetsmål', der skal være indfriet senest i 2020.

 

TRUET. Pungmejsen er en sjælden ynglefugl i Danmark - og en af mange arter, som er sårbare over for ændringer i landskabet og intensiv drift.
Danmark er i dag hjemsted for omkring 30.000 arter af planter og dyr, hvoraf en fjerdedel er truede arter, der kan ende med at forsvinde fra landet.