Bestyrelsen har i 2019 bestået af 10 personer. Der er ca. 125.000 medlemmer af DN heraf er ca. 1000 fra Aabenraa Kommune

Der kommer rigtig mange forskellige sager fra Teknik og miljøområdet lige fra projekter med mini vådområder, landbrugstilladelser, lokalplaner og meget, meget mere.

Vi fordeler sagerne mellem os i bestyrelsen alt efter kompetence og den tid vi hver især har til rådighed.

Til de fleste sager har vi ingen bemærkninger, ved nogle enkelte laver vi en mundtlig eller skriftlig henvendelse til forvaltningen, og i enkelte tilfælde klager vi.

 

I 2019 blev det til 5 klager ud af ca. 600 sager

Den ene klage omhandler et vandløb, som en privat lodsejer vil rørlægge for ikke at forurene det med ko-lort fra en drivergang, (flytte drivergangen var mulig rent pladsmæssigt).

Vi prøvede først at ringe og skrive til sagsbehandleren, for at gøre opmærksom på at der var alternativer til rørlægningen. Det lykkedes ikke og vi klagede til Miljøstyrelsen. Klagen er endnu ikke afgjort.

De 4 øvrige klager er klager over lokalplaner hvor skovbyggelinjer mm ikke overholdes.

Lokalplan Stolligvej og Vennersminde. Vi sendte et høringssvar om overholdelse af skovbyggelinje op mod den fredede Fladstensdal. Dette blev afvist og derfor klagede vi til Planklagenævnet, og klagen afgøres om tidligst 9 måneder.

Lokalplan Tøndervej Aabenraa, her har vi en naturperle liggende i skoven med §3 vandhul med Bjergsalamandere. Hele arealet ligger indenfor skovbyggelinjen på 300 m, igen blev vi afvist og derfor blev der klaget. Her er sagsbehandlingstiden mindst 19 måneder

Lokalplan Krusmølle, igen en naturperle med meget beskyttet natur. Krusmølle er kendt for sit Julemarked mm og aktiviteterne ønskes udvidet så der kommer flytbare campinghytter, et tappeanlæg til kildevand og lagerhaller mm, alt sammen delvist i et §3 område, her har vi lavet et høringssvar men endnu ikke hørt noget. Dambruget Krusmølle er en selvstændig virksomhed der ikke har noget med planerne at gøre.

Lokalplan for Loddenhøj Jollehavn, også her har vi indgivet høringssvar, planen er lige blevet godkendt af Byrådet.

Vi arbejder videre på sagen. Byrådet forholder sig til er landanlægget, ikke mole og broanlæg mm da det er Kystdirektoratet der er myndighed på dette.Vores håb er at kommunen afventer med at lave landanlægget til en klagesag fra beboerne ved Loddenhøj om hævd, og en klage til Kystdirektoratet over mole og broanlæg er afgjort.

Jeg ville ønske at det fremover ikke er nødvendigt at klage, men at de høringssvar forvaltningen/politikerne får fra DN, får dem til at ændre og rette til så lovgivningen overholdes uden klage og ventetid. Til gavn for Natur, borgere. 

Til orientering kan jeg fortælle at myten om at DN klager over alt ikke holder vand, i 2017 blev der sendt 30.000 sager til DN på landsplan, af disse kunne cirka 15.000 påklages. Der blev klaget 156 gange, og DN fik medhold i 81% af disse sager. (Altså 126 sager)

 

Medlemshenvendelser: 

Markhegn

Vi har i den senere tid modtaget mange opkald vedrørende maskinel nedsabling af levende markhegn, det foregår i hele kommunen, det er ikke ulovligt men det er ikke godt klimaet og slet ikke for de dyr der bor i hegnet, og heller ikke for øjet der ser.

I et forsøg på at få stoppet fældningen vil vi fra DN Aabenraa stille et forslag på DNs Repræsentantskabs mødet om at vores præsident og hovedbestyrelsen tager kontakt til Landbrug og Fødevarer for at de frivilligt stopper fældningen, og at man kontakter regeringen og folketing for at få fældningen stoppet ved Lov

Problemet er efter min mening opstået ved at man har besluttet at afbrænding af træflis er CO2 neutralt og Staten har støttet opførelsen af kraftvarmeværker mm der brænder vores skov og hegn og omdanner dem til varme og CO2.

Stop Forbrug af træflis, så stopper fældningen af hegn og skov.

 

Atomaffald

Ca. 600 m syd for Søndermose i Padborg, har delstaten i Kiel igen forespurgt om lov til deponering af lav radioaktivt affald fra nedbrydning af Atomkraftværker i Nordtyskland.

Ejeren af deponiet har sagt nej, og det har Harrislee kommune også, de har også lovet os at vi bliver kontaktet hvis beslutningen ændres fra Kiel, så deponeringen ikke er en forespørgsel men et krav. Så må vi være klar til at protestere og demonstrere sammen med de grønne organisationer i Tyskland.

 

Klima kommune

Aabenraa Kommune har afsat midler til Klima sikring, det er godt at sikre mod de skader der kan komme på grund Klimaskabte vandstigning mm, men et håb for 2020 er at Aabenraa kommune igen bliver en aktiv Klimakommune der også gør noget for at forebygge klimaforandringer ved at udlede mindre CO2

 

Vildsvinehegnet

Vildsvinehegnet er blevet en realitet, der mangler kun få kilometer. Det er en skændsel mod naturen.

 

Ture arrangeret af DN Aabenraa afdeling

I 2019 har vores ture været spredt ud over hele kommunen og hele året

D 31 marts   REN DAG sammen med Arwos, som altid med stortilslutning

D 28 april     Fugletur i Bjergskov

D 12 maj      Rundtur i Kollund Skov-Naturreservat

D 25 maj      Flagermustur i Aabenraa By

D 18 august  Blå Flag arrangement på Kollund mole ( i samarbejde med Aabenraa Kommune)

D 24 august  Tur I Frøslev mose

D 8 september      Naturens dag, besøg ved Padborg Fjernvarme,                                                                   

D 15 september    Tur langs kysten ved Loddenhøj

D 15 oktober        Vi Smykker os naturligvis på Storetorv.

 

Bestyrelsen arbejder

Bestyrelsen mødes til 7 bestyrelsesmøder, og 1 Årsmøde

Der er også to årlige møder i Samråd Sydjylland, her har vi været så heldige at Aase Østergaard er blevet valgt som næstformand.

Samråd Sydjylland er de sydjyske bestyrelser der mødes i Kolding og hører nyt fra hovedbestyrelsen (hele bestyrelsen kan deltage)

2 Årlige møder i Repræsentantskabet der er den bestemmende myndighed i Danmarks Naturfredningsforening. Her kan 2 deltage pr afdeling

Det grønne Råd, her er landbrug, friluftsrådet, DN, Jægerne, DOF, Statsskoven biavlerne mm, kommunen er repræsenteret ved Arne Leyh udvalgsformand for Teknik og Miljø og forvaltningen har 2 personer med og ofte indlæg om projekter.

Det er meget spændende møder med en god dialog

 

Brugerrådet i Kollund Skov der er ejet af Den Danske Naturfond,  her arbejdes med udvikling af Kollund Skov Naturreservat

 

Bestyrelsen består af

Formand        Lorens Bo Juel Nielsen

Næstformand Ulla Lendal

Sekretær       Nils Bjørn Lendal

                    Henning Joe Jensen

                    Aase Østergaard

                    Anne K.L. Thomsen

                    Jens Fûrst

                    Hans Thiil

                    Uwe Lindholt

                    Jette W Frederiksen

 

Hvilke ønsker har vi til 2020

Ture der fænger andre grupper, unge , børnefamilier mm

Mere skovrejsning og helst på områder med særlige drikkevands interesser, ( Boringsnære Arealer)

Aabenraa som Klimakommune

Mere dialog med forvaltning / politikere så vi kan være med til at præge beslutningerne inden der er lavet Lokalplaner mm

Mere dialog og samarbejde med andre grønne foreninger, feks Friluftstrådet mm.

 

Der er stadig et stort behov for at vi passer på naturen!

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, det har været et spændende år.

 

Lorens Bo Juel Nielsen formand for DN Aabenraa