2020 har været et meget anderledes år med Corona. Det har forhindret be- styrelsen i at afholde møder og ture – men trods det er der sket en del.

Året startede med at vi fik en masse borgerhenvendelser om at markhegn og småskove blev fældet og fjernet i vores kommune. Herefter begyndte vi at indsamle data og tage ud og fotografere markhegn der blev fældet, flishugget og i mange tilfælde fjernet med rødder. Også fredede diger ødelagdes.

DN Sekretariatet lavede i samarbejde med os nogle artikler til DN Ak- tiv hjemmesiden og de ugentlige DN nyhedsmails. Senere kom også Jydske Vestkysten med en artikel om Aabenraa Kommunes nedsabling af træer og hegn på kommunale arealer.

Det fik en del opmærksomhed, og DN Sekretariatet arbejder nu på at få ændret lovgivningen så markhegn får en beskyttelse.
Fældningen er dog nu, hvor bladene falder, igen ved at tage fart. Det er de sidste små biotoper i det danske landbrugsland der fjernes for at bruges til fjernvarme m.m.

Et andet tiltag har været at få skovbyggelinjen til debat. Det lykkedes på sidste repræsentantskabsmøde, hvor vi, DN Aabenraa, havde taget sager med, hvor der i vores område ofte gives dispensation for Skovbyggelinjen, fra de lovlige 300m helt ned til 25m.
DN sekretariatet vil forsøge at få lavet en fast skovbyggelinje der ikke kan dispenseres fra. Vi har endnu ikke fået svar på dette, eller andre initiativer mht. ændring af lovgivning.

I Januar startede vi også, efter en borgerhenvendelse, med at filme og tilse overfaldsbygværker og afløb fra rensningsanlæg.
Fotomateriale fra overløb af spildevand til Nørrekær kanal i Frøslev plantage blev sendt til Aabenraa kommunes Miljøafdeling, hvorefter der blev holdt møde med udvalgsformanden og Arwos d. 17. februar. Hele DN Aabenraasbestyrelse har været indvolveret i processen:

“Er det landbruget skyld, eller ...?” “Hvor meget spildevand udledes der?” ... den artikel ligger på vores DN Aabenraa hjemmeside og på vores Facebook.

Vi arbejder stadig med overløb og med spildevand i Vandmiljøet – og vil blive ved lige indtil der kun udledes renset spildevand!

I februar var vi til møde med borgmester Thomas Andresen og en del politikere samt landbrugets repræsentanter. Temaet var multifunkti- onel jordfordeling.
Emnet er meget spændende og vil på sigt give mulighed for, at der kan opkøbes landbrug og så bytte de gode jorde på højderyggen ud med lav- bundsjorde. Det vil give mulighed for at få naturligt snoede åer med våde udyrkede områder tilbage. Landbrugets organisationer har på det sidste

været i medierne med positive udmeldinger.
Hvis man samtidig får lovgivet, således at der indføres sprøjteforbud

med pesticider på områder med særlige drikkevands-interesser, så er vi kommet langt.

Et opfølgende møde blev desværre aflyst pga Corona.

I marts var vi til vandløbskonference i Tønder. Der var indlæg fra både landbrug og naturkyndige, bl.a. talte Hans Thiil, fra DN Aabenraa, om beskyttelse af vandløb. Efter en del rettelser kunne vi tiltræde et fælles resumé, der giver et lille håb om et samarbejde hvor snoede vandløb med vådområder vil afløse snorlige vand-motorveje uden liv.

Loddenhøj Jollehavn har været et stort projekt. Det har været svært, da det har involveret både politikerne, kommunens forvaltning samt kystdi- rektoratet, der hver især ikke har haft kapacitet og indsigt til at levere varen: En strandbugt for alle, et projekt der værner om oplevelsen med bade- strand og en storslået natur samtidig med en jollehavn uden moler med plads til de lokale joller.

Min holdning er, at anlæg der placeres i havet indenfor f.eks. 300m fra kysten burde høre under ÉN forvaltning – f.eks Naturstyrelsen – eller lignende.

Ingen endelig afgørelse foreligger endnu, hverken fra Kystdirektorat eller Planklagenævn. Vi arbejder videre med sagen i DN for naturens skyld.

Høringssvar til Fremtidens Syddanmark: Region Syddanmark har ansvaret for vores sygehuse og de store forureninger og så grusgravning. Grusgravning er delt med kommunerne, bl.a. andet på naturvurdering og grundvand, så også her er der en todelt myndighedsrolle, (Regionen og Kommunen) , det giver en del udfordringer og mulighed for, at de hver især kan skubbe ansvaret fra sig .

I vores oplæg til fremtidens Syddanmark har vi blandt andet forslået en højere beskatning pr. m3 grus og sand, hvoraf den største del af disse penge skal bruges til reetablering, med et krav om at området efter endt tilladelse til gravning, straks overgår til §3 beskyttede områder.

Det kan på sigt give en masse biotoper og smukke landskaber. Ideer- ne er givet videre til de øvrige medlemmer i DN’s råstofnetværk. Vi må håbe, at lossepladser i gamle råstofgrave hører fortiden til.
Høringssvaret er lagt op på vores DN Aabenraa hjemmeside og Facebook

Samrådsmøde med deltagere fra hele Sydjylland i Kolding. Her deltog 4 bestyrelsesmedlemmer fra DN Aabenraa. Emnet var Ny Organisati- onsplan – hvor skal Danmarks Naturfredningsforening bevæge sig hen? Fremtidens DN, meget spændende! Næste møde var på Web og det bliver Repræsentantskabsmødet 21. november også.

Så kom tiden uden møder:

... Aflysning af Blå Flag i Varnæs, hvor vi sammen sammen med Varnæs Ka-

jakklub havde et stort arrangement om havet. “Havet som legeplads”. ... Det Grønne råd, begge møder aflyst.
... Bestyrelsesmøder og vores ture mm blev aflyst.
Web møder er nu blevet en del af hverdagen.

Emnet til dette Årsmøde var oprindeligt et indslag fra Arwos og Natur & Miljøafdelingen i Aabenraa kommune. Dette blev aflyst, men vi tager emnet op igen senere.

Vores fokus i 2021 vil ligge på bl.a. spildevand.

Vi har hen over sommeren haft iltsvind i Aabenraa Fjord og i Flensborg Fjord. Vores vandmiljø lider under de stoffer, der er tilført fra landbruget og spildevand fra byerne m.m.

Aabenraa Fjord har tilløb fra kommunens største rensningsanlæg og olieudslip fra havnen 2 gange i 2020, samt vandløb der kommer med land- brugets kvælstof m.m.

Flensborg Fjord har tilløb fra Kollund og Smedeby rensningsanlæg, og et stort rensningsanlæg i Flensborg , og mange små vandløb der tilfører kvælstof m.m. fra landbruget.

På vores Facebook kan man se vores protester over for klapning, sprøjtegifte, spildevand.

Lavradioaktivt affaldsdeponi:

Lavradioaktivt affaldsdeponi i Harrislee, lige syd for grænsen og med fælles grundvandsreservoir.

Vores opslag på facebook er set af mange tusinde. Det mest sene- ste opslag er set af 4.061 personer og delt 30 gange.

Det er en trussel om en generations forurening af vores grundvand. DN sekretariatet har sammen med DN Aabenraa sendt en klage til landda- gen i Kiel. De svarer meget kort (oversat): “Det er ikke jeres problem hvad vi gør i Tyskland”

Vi har også sendt vores indsigelse til borgmester Thomas Andresen og regionsrådsformand Stephanie Lose. Regionen har taget sagen op i ud- valg m.m.

Vi Arbejder videre med sagen i DN Aabenraa.

Borgerhenvendelser kommer der en del af, og de fører ofte til at vi laver en henvendelse til Aabenraa kommunes forvaltning.

Lad 2021 blive et år i Naturens tegn, vi mangler vild natur i Aabenraa Kom- mune. Vores vandmiljø lider, lige fra små vandløb og vandhuller, til de store åsystemer, søerne og vores omgivende havmiljø. Alle steder er der for stort indhold af pesticider og kvælstof m.m.

Lad os samarbejde med alle der vil være med til at give vores børn og bør- nebørn mulighed for at gå en tur i vild natur, svømme i en sø eller i havet uden at blive syg, og drikke rent vand fra hanen uden tilsætningsstoffer.

Husk den gamle Indianer:
„Først efter at det sidste træ er fældet, den sidste flod er forurenet og den sidste fisk fanget, vil I erkende at man ikke kan spise penge.”

 

Lorens Bo Juel Nielsen formand for DN Aabenraa