Nyhed

Hvem er synderen?

Er det Landbruget, eller er det byernes Spildevand der er synderen ?
for Iltsvind og alger i vores vandmiljø?
Uanset hvad vil det tage årtier at få et godt vandmiljø, og vi skylder vores børn og børnebørn at vi kommer i gang.

Der er nok ikke meget tvivl om at ca 60 til 70 % af det kvælstof der har givet grobund for algetilvækst og iltsvind stammer fra Landbruget.

Men er det en GENERATIONSFORURENING, ligesom forureningen ved Grindstedværket og Danfoss forureningen ved Himmark strand.

Landbruget har fulgt de regler om gødskning og spøjtning som de skiftende regeringer har lavet, men landbruget må nu acceptere at det skal være slut med yderligere udledninger af Kvælstof og fosfor til Vandmiljø og Natur.

Beslutningen skal og kan ikke tages af Landbruget men af den siddende regering !

Enten skal vi have et  totalt forbud i Danmark mod brug af sprøjtegifte og en omlægning til økologisk landbrug.

 Eller skal vi lave en jordfordelings reform,  hvor vi udlægger 30% af landbrugsjorden til Natur

Jamen det kan man da ikke ? 

Hvorfor Ikke?

 

” I 1970 erne og igen i  2004 fik erhvervsfiskerne i Danmark ophugningsstøtte fra staten for  at regulere mængden af fiskerbåde og regulere fiskeriet i de Danske farvande. ”

 

” I 1992 blev Oliebranchens Miljøpulje oprettet. Alle ejerere af tankstationer kunne vælge at lukke og få renset jorden op på tankanlæget, mod aldrig mere at kunne drive tankanlæg på adressen .

Der var ingen økonomisk kompensation til ejerne !

Ordningen blev betalt af en ekstra afgift lagt på brændstofprisen. Efter 23 års oprydning er Ca 3500 anlæg blevet lukket og renset for forurening. ”

 

Der er brug for en anden tilgang til det at drive landbrug i Danmark

Ingen særregler til landbrug, de skal betragtes som industri, med udledningstilladelser

Total sprøjteforbud, og en opkøb af landbrug til jordfordeling til de bønder der vil overgå til økologisk drift.

Man har så mulighed for at udlægge lavbundsjorde til beskyttet natur.

Ja, det koster, men har vi og vores børnebørn og naturen råd til at vente.

 

Et tilskud til Økologisk Landbrug kunne være i form af 8% MOMS på økologiske fødevarer.

 

 

Arwos vores forsynings selskab !

Hvad så med de 10% udledning af spildevand der er fra rensningsanlæg, efter det er renset, er det et tal vi kan stole på, og skal vi bare acceptere at spildevand fortsat har lov til at forurene vores vandmiljø ?

 

Nej først de 5 % fra overløb inden rensningsanlægget,det er et udregnet skønnet tal , overløb bliver ikke målt!

Den 7-09-2020 har Miljø og fødevareministeriet , Miljøstyrelsen udsendt et notat, :        Sådan får vi bedre data for spildevandsoverløb.

 

En af konklusionerne i notatet vedrørende inberettede overløb er:

” Når det gælder overløb har disse indberetninger i dag ofte en samlet usikkerhed på op til 110% ”

Derfor skal overløb kontrolleres og elektronisk overvåges!

 

Og hvad med det rensede spildevand, hvor rent er det ??

Og hvor rent kan det blive, og hvad koster det?

 

Der er masser af ubekendte faktorer, men det er vigtigt at der sker en kulturændring i forhold til spilddevand.

 

Det er Arwos der renser og kontrollerer, det er forvaltningen og politikerne der giver tilladelsen, men hvad sker der hvis der konstanteres større vedvarende overløb, og for meget fosfor mm i det ”rensede spildevand”

” det er i dag teknisk muligt at rense spildevand, helt rent ”

 

Min holdning er at både Landbrug og Industri og Kommunale renseanlæg skal underlægges samme regler for udledning.

Der skal i Natur og Miljø i forvaltningen være personale nok til at kontrollere at reglerne overholdes, uden politisk indblanding.

(Som i gamle dage med Skatteforvaltningen der var lukket land for lokalpolitik )

 

Lad os få en ærlig og saglig debat, og lad os komme videre med et bedre vandmiljø i Aabenraa Kommune og i hele Danmark

Lorens Bo Juel Nielsen DN Aabenraa

 

Først efter at det sidste træ er fældet, den sidste flod er forurenet og den sidste fisk fanget, vil I erkende at man ikke kan spise penge