Til NMKN.                                                                                                                            Aabenraa, 6.december 2016

Vedr. Aabenraa Kommune - LP071 Erhvervsområde ved Rugkobbel - kontorbygning - testcenter - § 16

Tak for ”rykker”  modtaget d.d.  med flg. tekst:

Til:

Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa, dn@dn.dk;Aabenraa@dn.dk

Til orientering:

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa,post@aabenraa.dk; mf@aabenraa.dk   

Vores J.nr. NMK-41-00431

 

Den 8. november 2016 sendte Natur- og Miljøklagenævnet kommunen et høringsbrev i ovennævnte sag. Vi skal minde om at indsende bemærkninger til klagen.  

Hvis svaret ikke kan foreligge inden 2 uger, bedes det oplyst, hvornår det kan påregnes at komme.

Kommunens bemærkninger bedes sendt til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi til klager.

 Med venlig hilsen Subhana Abghari Stud.jur.

 

DN Aabenraa  havde egentlig ikke tænkt at skrive yderligere , evt. trække klagen tilbage, efter modtagelse af  screeningsmaterialet.

Men vi vil hermed fastholde vores klage, især når vi ser de konklusioner, der laves på scopingen:

1)   Ang dyreliv:

Her skrives der: ”Det er vurderet, at skråningerne og arealerne ned til Skelbækken er egnet som levested for bilag IV-arter. Der er således stor risiko for, at der er indtil flere bilag IV-arter på disse arealer primært i form af padder. De arealer, hvor der formodes at forefindes bilag IV-arter, er samtidigt omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er desuden på mange måder uegnet til byggeri. Arealerne vil således kunne opretholde sit naturindhold og dermed fortsat kunne være et godt levested for bilag IV-arterne.”  

Og konkluderes, at det ikke er væsentligt, til trods for, at bakkerne bebygges med huse, P-arealer m.v.  !!!

2)   Ang beskyttet natur: Her konkluderes der, at Ændringerne i området kan betegnes som mindre væsentlige, hvis de arealer der ikke skal bebygges eller anlægges befæstelse på opretholdes med deres nuværende naturtilstand. Særligt skal der tages hensyn til levestederne for bilag IV-arterne på de arealer, der støder op til Skelbækken.

Jeg har fremhævet ”HVIS”.    Gør man så det???

3)   Ang skovbyggelinje:

Citat: ”Lokalplanens realisering afhænger af, at skovbyggelinjen kan reduceres. Bebyggelsen vil medføre, at indblikket til Sønderskoven påvirkes negativt. Der vil skulle arbejdes med at skabe en bebyggelse der tager mest muligt hensyn til indblikket til skovbrynet. Skovbrynet opleves særligt markant når man færdes langs Rugkobbel. Der vil i fastlæggelsen af byggefelter og bygningshøjder skulle tages hensyn til det samlede landskab, herunder skoven. Ændringerne i området kan betegnes som mindre væsentlige, hvis der skabes store åbne arealer, der sikrer indblik til skovbrynene, herunder at der ikke bygges for tæt på disse.”

Der tages jo netop IKKE hensyn til indblikket til skovbrynet. ! De største bygninger lægges på toppen af bakken, og spærrer for kigget  ( selv om man med dårlige visualiseringer prøver at ”glatte ud”. )

4)   Ang. landskabelig værdi:

  1. a) De nævnte visualiseringer er som tidligere sagt misvisende, idet de forskønner området ved at vise bygningerne meget langt væk fra. Dette har også været fremme i den livlige debat i pressen om byggeriet.
  2. b) ”Området er ikke udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen.” Nej, for kommunen har stadig en kommuneplan fra 2009, da forslaget til kommuneplan fra 2015 blev afvist af Erhvervsstyrelsen, bl.a.
  3. c) Konklusionen i scopingen er : ”Bebyggelse i området vil ændre områdets landskabelige karakter, men der lægges vægt på, at bebyggelsen indpasses i området og at terrænregulering holdes på et minimum.”

Men bebyggelsen er aldeles ikke indpasset i området. De højeste bygninger ligger på bakketoppen, og store P-arealer graves ind i bakken  i flere niveauer.

5)   Ang. grundvandsbeskyttelse:

Der henvises til DN Aabenraas klage, hvor farerne for grundvandet klart påvises.

DN Aabenraa finder, at nærlæsningen af scopingen understøtter, at der aldrig bør lægges bebyggelse på de smukke bakker . Der henvises i øvrigt til vores klage.

Venlig hilsen

Ulla Lendal

Formand for Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa afd.