DN-tur til Bjergsalamandervandhuller maj 2013 i Årup Skov syd for Aabenraa By. Turen blev ledet af biologer Uffe Mikkelsen fra bjergsalamandergruppen (med ketsjeren) og Uwe Lindholdt DN-Aabenraa

Bjergsalamanderen.jpg (1)               

Der er en lille arbejdsgruppe, som arbejder med pleje af de nuværende vandhuller og etablering af nye vandhuller for at skabe de bedste vilkår for bjergsalamanderne. Er du interesseret i dette arbejde, kan du kontakte Uwe Lindholdt.

Historie

Fase I (Ny art)

salamander-i-akvarium 280pxjpgI efteråret 1948 underviste lektor Agnete Bisgaard ( A.G.) en 6-klasse i biologi på Aabenraa Statsskole, hvor hun blev ansat i 1932. Agnete beskrev entusiastisk, hvordan der i Danmark fandtes lille vandsalamander og stor vandsalamander. Hen mod slutningen af timen, rakte den 12-årige Uwe Hänel fingeren i vejret og sagde, at der også var en tredje art, nemlig den med den røde mave (eller røe mauw", som det blev udtrykt på sønderjysk. Uwe havde ved opslag i en tysk bog bestemt salamanderen til at være en bjergsalamander. Agnete måtte korrigere Uwe og sagde, i Danmark var der kun to salamander arter. Efter timen blev Agnete i tvivl om at Uwe måske havde ret. Så hun sagde til Uwe: "så kom dog og vis mig den".
 

Den 2. april 1949 stod der pludselig et glas med vand og andemad udenfor biologiværelset. Agnete blev straks nysgerrig og undersøgte indholdet og til hendes store overraskelse stod hun med et eksemplar af bjergsalamanderen i sin hånd. Agnete blev vildt begejstret og hun spurgte Uwe om han ville offentliggøre fundet eller om hun skulle? Samme dag blev der fra Aabenraa postkontor sendt en pakke med de 3 bjergsalamandere forsvarligt pakket i en kasse med fugtigt mos til Zoologisk Museum i København.
 

Dagen efter fik Agnete besked om at bjergsalamanderen var verificeret og der var dermed fundet en ny art i Danmark. Dette var en sensation. Ikke siden fundet af springfrøen i 1884 var der konstateret en ny paddeart herhjemme. Fundet blev offentliggjort i de landsdækkende aviser i de følgende dage med billeder af den 12-årige skoleelev og bjergsalamanderen.
 

Professor R. Spärck tog initiativ til at få en fredning i gang. Den blev vedtaget og udformet således: " at dyret skal være fredet overalt i Danmark, således at indsamling af denne dyreart kun må ske i videnskabeligt øjemed efter forudgående indhentet tilladelse af Naturfredningsrådet. Overtrædelse straffes med bøde.... Statsministeriet den 12. juli 1951."

 Fase II (Udbreddelse)

Agnete-og-Uffe 280pxDer er relativt fredeligt omkring bjergsalamanderen indtil 1974 hvor Agnete fik et brev fra professor Niels Hårløv dengang formand Naturfredningsrådet. Han spurgte "hvordan står det til med bjergsalamanderen i Aabenraa?" Bortset fra et enkelt fund i en gammel lergrav i 1961 kendte ingen salamanderens skæbne. A.B. konstaterede i 1974 at ejeren havde udsat fisk i søen. Hun noterede, at "denne sørgelige kendsgerning gjorde, at man måtte betragte bjergsalamanderens liv i Danmark som afsluttet, da man heller ikke fandt den i de andre små vandhuller."
 

Dette resultat omtalte A.B. 1975 i en HF-klasse, hvorefter en elev kunne oplyse at han kendte et findested. På den baggrund samlede hun en gruppe på 4-6 personer med forskellig naturhistorisk uddannelse og interesse. Så trak gruppen i arbejdstøjet og undersøgte ca. 600 vandhuller i hele Sønderjylland i årene fra 1975 til 1978. Ud af de 600 vandhuller blev der fundet bjergsalamandere i 48 vandhuller, hovedsageligt i private bønderskove syd for Aabenraa hvor de fleste var eller havde været brugt som kreaturvandingshuller.

Fase III (Fredning)

Gruppen var nu (1980) overbevist om, at skulle vi sikre salamanderens overlevelse i Danmark, måtte vi arbejde for at få nogle af dens biotoper fredet. Egentlig naturpleje eller naturgenopretning var hverken vi eller tiden "moden" til dengang. Agnete tog initiativ til at få fredet de vigtigste kærneområder med de delvist isolerede bestande. De aktuelle lodsejere især landmænd var velvilligt indstillet, så det lykkedes at få kærneområder fredet i 1981(Stubbæk) og i 1986 (Røllum-Årslev og Røllum-Nørremark). Fredningerne omfattede vandhullerne, der ofte var under 100 m2 og deres omgivelser herunder skovbryn. Agnete noterede: "Det tog en masse tid og kostede en masse kræfter – jeg gør det ikke mere". Dette som en lille kuriositet.

I forbindelse med planlægningen af motorvej E45 skrev Agnete til Miljøministeriet, om de ikke kunne lægge afkørsel nr. 71 til Sønderborg 200 meter sydligere, da den skar lige igennem et af bjergsalamanderens kærneområder den senere Røllum-Nørremark fredning. Agnete modtog et brev med afslag. Konvolutten var mærket med "Bevar vores vådområder". Alt håb var dog ikke ude. Direktøren for Vejdirektoratet sendte senere et brev, hvor der stod at afkørsel nr. 71 ville blive flyttet mod syd.

 

Fase IV (Oprensning af eksisterende damme og gravning af nye)

Vandhul-gravesEn telefonopringning i 1987 fra Verdensnaturfonden (ved Tommy Dybbro) til Agnete, vedrørende økonomisk støtte til gruppens arbejde, gav os en håndsrækning og helt nye muligheder. Spiren til pleje af eksisterende vandhuller samt til den efterfølgende nygravning blev lagt. I den forbindelse var biolog Kåre Fogs evne til at inspirere, begejstre og vejlede en kæmpe hjælp. Vi diskuterede hvordan pengene kunne bruges bedst muligt. Det var ikke nok at få vandhullerne fredet. Vandhullerne der lå i skoven eller i skovkanten var i en ringe forfatning, da de langsomt gennem årene var fyldt af grene og blade, undtagen de få kreaturvandingshuller som landmændene gennem årene havde oprenset eller plejet.

Vi startede 1988 med at undersøge de 48 vandhuller hvor der i 1978 var fundet yngel af bjergsalamandere. Resultatet blev at den nu blev fundet ynglende i 32 vandhuller, en tilbagegang på 30%. Af de 15 vandhuller i de fredede områder var 13 positive og tilsvarende var 19 af de 31 vandhuller uden for fredningen positive. Med disse 32 vandhuller som udgangspunkt travede vi skovene tynde med familien og registrerede på skovkort hvor der kunne etableres nye vandhuller i private såvel som offentlige skove. Agnete gjorde et stort arbejde med at kontakte private skovejere, og få tilladelse til at oprense de gamle vandhulle og etablere nye vandhul. En ældre landmand var til stor hjælp med at finde skellene mellem de enkelte matrikler i de private skove og ikke mindst hvem de tilhørte. Mange af matriklerne var på få tusind m2.

Fra gammel tid havde mange huse og gårde et lille stykke skov i skoven hvor de kunne få lidt brændsel. De yngre i gruppen gik nu i gang med at fælde buske og træer omkring de gamle eksisterende huller og i en afstand på ca. 200-400 meter fra disse at etablere nye vandhuller således af de tidligere isolerede bestandes vandhuller blev forbundet af nyetablerede vandhuller af en størrelse på ca. 50 til 100 m2. Hullerne blev udformet som de eksisterende kreaturvandingshuller med en flad del og en dybere del på ca. 1 meter. I statsskovene blev i samarbejde med de respektive skovriddere og skovfogeder udført samme arbejde dels af gruppen dels af statsskovenes folk.
 

Henrik-og-uffeI de fredede områder blev plejen udført i samarbejde med Sønderjyllands Amts naturforvaltning. Mange af politikerne havde haft Agnete som lærer i biologi på Aabenraa Statsskole, således også amtsborgmester Kresten Phillipsen. Således ringede Agnete til sin tidligere elev og sagde, at nu måtte han altså se det meget smukke dyr som var en unik padde for Sønderjylland og ligeledes det arbejde, der blev udført, for at sikre dens overlevelse. "Eleven" kom og så sammen med teknisk udvalgs formand. De blev begejstrede og bevilligede på stedet 12.000 kr. årligt til gruppens arbejde fremover. Som amtsborgmesteren udtrykte det: "vi støtter gerne når der er folkelig opbakning". Det blev vi meget glade for. Pengene blev hvert år brugt på udgifter til gravemaskine.

De oprensede eksisterende damme og de nygravede damme blev i perioden august –oktober undersøgt for yngel. Dammene blev fulgt hvert år indtil der to år i træk påvistes yngel dvs. vi betragtede dammene som koloniserede. Resultatet fremgår at Tabel 1

 

 
Plejeomfang: oprensning af eksisterende damme og etablering af nye damme frem til 1999

 Årstal 19

 88

 89

 90

 91

 92

 93

 94

 95

 96

 97

 98

 99

 Antal kendte

 32

 37

 54

 79

 109

 129

 156

163

 178

 190

 197

 207

 Antal plejede

 7

 17

 36

 54

 21

 30

 16

 9

 20

 1

 1

 1

 Akkumuleret

 7

 24

 60

 114

 135

 165

 181

 190

 210

 211

 212

 213

 Nye koloniseret

 0

 5

 17

 25

 30

 20

 27

 7

 15

 12

 7

 10

 Akkumuleret

 0

 5

 22

 47

 77

 97

 124

 131

 146

 158

 165

 175

 

Fase V: (Genpleje af eksisterende dammer)

Da dammene ligger i skoven eller skovkanten og dermed langsomt gror til og fyldes med blade og grene, kræver de en fortsat overvågning og oprensning for at bevare biodiversiteten. Dette arbejde bør foregå med ca. 15 års mellemrum. Det udføres nu i samarbejde med Naturstyrelsen Sønderjylland og for de fredede områder og i de private skove med Aabenraa Kommune Teknik & Miljø.   U.S.M.