Frede unik natur

Danmarks Naturfredningsforening har sikret, at mange værdifulde naturområder er blevet fredet. 

I Aabenraa Kommune findes der således 188 fredninger med et areal på 3.100 ha svarende til 3,3 % af kommunens areal. Fredningerne dækker over naturområder med stor biodiversitet (gamle skove, moser, enge, overdrev), men også over gamle broer og fortidsminder.

     Kæmpestenen i Varnæs Tykke                                                                                               

                                                                                                                   

Vi er med til at frede unik natur

Danmarks Naturfredningsforening er med til at frede unik natur i Danmark. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte naturen.

Med en fredning lægges rammerne for et områdes fremtid. Med en fredning kan man for eksempel:

  • Fastlægge bestemte stiforløb
  • Sikre udsigter
  • Foreslå en bestemt naturpleje eller driftsform.

    Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at DN kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Når en fredningssag rejses, starter i princippet en retssag. En dommer med særlig kompetence i fredninger (fredningsdommer) vurderer fredningsbestemmelser og de erstatningskrav, som indløber fra de berørte ejere. Der skal nemlig betales fuld kompensation for de indskrænkninger, som de enkelte lodsejere eventuelt påføres.

Oplev de fredede områder

DN har beskrevet alle fredede naturområder i Danmark - der er ca. 3500 områder.  Du får her et redskab til oplevelser i de skønneste områder af den danske natur.

Fredninger er populære

Det er almindeligt, at fredningsforslag får en ret blandet modtagelse, eller i første omgang vækker decideret modstand. Erfaringerne viser imidlertid, at fredninger næsten altid er populære, når de endelig er afsluttet. De bliver kilde til lokal stolthed, og de betyder ofte, at nærområdet bliver mere attraktivt. Det er velkendt, at boligannoncer refererer til, at der er fredede områder i nærheden.

Fortsat behov for fredninger

Danmarks Naturfredningsforening har været med ved hovedparten af de fredninger, der er gennemført i Danmark, og man kunne tro, at der nu ikke er meget mere at frede og bevare, men der er stadig mange bevaringsværdige områder, der ikke er fredet, og som med jævne mellemrum trues af byudvikling, vejanlæg m.v. Og der er brug for at revidere mange af de gamle og utidssvarende fredningsbestemmelser, så de virker efter hensigten. Endelig er der brug for fredninger, når man skal realisere naturpleje og naturgenopretning, oprette rekreative områder, sikre eller skabe adgang til naturområder, fortidsminder og udsigter og meget meget mere.

Det vigtigste mål for DN’s fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks vigtigste og mest unikke naturværdier gennem en restriktiv og varig beskyttelse.

 

 

Bjergskov. Et fredet overdrev syd for Aabenraa
Bjergskov er et af Sønderjyllands fineste overdrev med et kuperet område med græssende kvæg og mange vandhuller – og store sten, der den dag i dag ligger, hvor isen efterlod dem
Povls Bro er en af kun en håndfuld bevarede broer på den gamle Oksevej i Sønderjylland. Det er en stenbro med en enkelt bue. Broen er anlagt i 1744. Den er placeret nordvest for Kliplev