Value cannot be null. Parameter name: source

De store tabere nu er, dels den unikke natur, der findes i Møgelmose og de omkringliggende arealer - moser, overdrev og mange fredede dyre- og plantearter og dels landskabet, som ændres voldsomt.
Taberne på længere sigt kan blive vores børnebørn og deres efterkommere - området indeholder fremtidige drikkevandsressourcer, som kan blive ødelagt af det deponerede, forurenede jord.
Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa lokalafdeling, har i det vedhæftede høringssvar og notat beskrevet, hvilke områder, der vil blive berørt, såfremt anlægget placeres i Møgelmose. 

Høringssvaret indeholder følgende emner:

- Brug af begrebet nyttiggørelsesanlæg
- Hensyn til naturen i området
- Hensyn til grundvandet – fremtidens drikkevand
- Hensyn til landskabelige interesser
- Generel problematik omkring jordtip
- Bilag: Miljønotat vedr. valgte metoder og indhold i afgrænsningsnotatet
 
Jeg håber, at du vil bruge et par minutter på at læse høringssvarene, og du er meget velkommen til at ringe for yderligere oplysninger.
De kan læses her.