Efter 13-14 års arbejde har vi endelig opnået, at et enigt fredningsnævn har fredet dele af tunneldalslandskabet Fladstensdalen!

Fredningen på 235 hektar vil beskytte det smukke og stærkt kuperede tunneldalslandskab imod byudvikling, spredte byggerier og anlæg, og vil i stedet udlægge området permanent som rekreativt naturområde. Området omkranser Aabenraa by mod nord og øst.

Fredningen fremtræder overvejende lysåbent med dyrkede og udyrkede arealer og med spredt skovbevoksning. Fredningsområdet skal fortsat holdes overvejende lysåbent, således at landskabsformationen tydeligt træder frem.

Fredningens formål:
• At beskytte og forbedre de landskabelige værdier
• At beskytte og forbedre de naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier
• At sikre og forbedre offentlighedens muligheder for færdsel gennem rekreative stisystemer

Danmarks Naturfredningsforening foreslog fredningen for at sikre, at landskabet forbliver intakt. Det betyder, at der ikke kan ske byudvikling den vej. Fladstensdalen er i dag den eneste af tunneldalene, der ikke i væsentlig grad er blevet bebygget, og derfor fortsat kan opleves i sin helhed.

Flere af dalsiderne er plantet til med juletræer, hvilket slører den visuelle og rumlige oplevelse af tunneldalen. Med fredningen sikres det, at dalsiderne med tiden friholdes for juletræer.