Nyhed

Udviklingsplan for råstoffer

Vi vil, fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa afdeling, komme med følgende indlæg:
Råstofindvinding kan gå hånd i hånd med natur, drikkevandsinteresser og biodiversitet ved brug af omtanke under indvinding og reetablering af råstofgrave.
Første punkt er, ingen råstofgravning på Fredede arealer, i fredskov og i Natura 2000 områder. 
For at overholde Region Syddanmarks mål om rent grundvand er det nødvendigt at råstofgrave placeres uden for områder med særlige drikkevands interesser. Desuden skal alt matriel der anvendes ved gravning, når man har gravet ned til grundvandsspejlet, foregå med maskiner der smøres med vegebitalske smøre-produkter, og maskinerne skal køre på biobrændstof. Ligeledes skal der foreligge en beredskabsplan i tilfælde af spild, også fra lastvogne mm.
Straks efter råstofindvindingens ophør skal hele det areal der har været gravet på, registreres som  §3-område efter naturbeskyttelsesloven. Altså hele den tidligere råstofgrav og eventuelle søer. Således at arealet ikke kan benyttes til  for eksempel landbrugsdrift, jorddeponi, oplagring, minkfarm mm
Det er vigtigt, at det hul der er skabt ned til grundvandet beskyttes bedst muligt mod forurening af enhver art.
For at omdanne en råstofgrav til en naturperle, efter endt invinding, til gavn og nydelse for regionens borgere, er det vigtigt at give naturen lidt hjælp i starten,.
20% af de sø-arealer der er fremkommet ved råstofgravning, udlægges som et  lavbundsområde med max 1m dybde. Det vil give padder, fugle, fisk og insekter væsentlig bedre levebetingelser og der vil skabes et biotop.
Sand og Jordvolde bør efterlades til digesvaler, bunker af store sten til firben mm.
Det er også vigtigt at holde en randzone på 300 m rundt om råstofgraven der holdes fri for sprøjtegifte.
Disse tiltag vil hurtigt give gevinst og vi vil få et lille biotop i hver enkelt tidligere råstofgrav med masser af natur samtidig med at vi beskytter grundvandet.
 Med de mange råstofgrave der er og kommer i regionen kan de blive udflugtmål for regionens borgere og turister, både vandrere og cykelister.
Nogle råstofgrave kan bruges til event parker, så længe det er muskeldrevne eller eldrevne både mm.
For at lave en klimaindsats med et ansvarligt forbrug af råstoffer, er det vigtigt at afgiften på råstoffer tilpasses således at der vil være et økonomisk incitament til at genbruge knuste byggematrialer.