Nyhed

Høringssvar til Region Syddanmarks råstofdebatoplæg fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa Afdeling

Aabenraa er det område i Danmark med de fleste og største råstofindvindings områder.

Vi har i DN Aabenraa afdeling diskuteret Region Syddanmarks råstofplan vi har følgende kommentarer og ønsker:

 

Ingen råstofindvinding i Fredede arealer, i fredskov og i natura 2000 .

Ingen råstofindvinding i nærheden af mindesmærker, kulturarv.

Ved råstofindvinding i Områder med særligt Drikkevands interesser ( OSD ) hvor man spuler / graver under  i det grundvandspejl der benyttes til drikkevand, stilles særlige krav til maskiner/pumper mm , her må kun bruges vegitabilske olie og smørreprodukter mm.  Ligeledes skal der ved spild af olie foretages omgående oprydning, vi ved godt at det er svært at undgå OSD områder i Aabenraa kommune, da vi både har mange råstoffer i området, men vi har også meget grundvand af rigtig høj kvallitet og grundvand er et råstof der har en højere værdi end grus og sand.

Derfor skal det beskyttes.

 

Overholdes disse få krav ser vi ikke det store problem med råstofindvinding i vores område.

Dog har vi nogen ønsker til genopretning efter råstofindvinding:

 

Aabenraa kommunes udvalg for teknik og miljø deltog i DN´s bestyrelsesmøde d. 8-3-2017 i Stubbæk forsamlingshus, på mødet var alle eninige omat fremme biodiversiteten i vores kommune, som der er beskrevet i kommuneplanen, det kan gøres ved blandt andet at lave en målrettet indsats ved efterbehandling af råstofindvindingsområder. DN aabenraa foreslog at 20/25 % af det samlede søareal udlægges som lavvandsoråde med max 1 m dybde. Det vil give både padder/fugle/fisk og insektervæsentlig bedre livsbetingelser, i stedet for en saml bræmme rundt om hele søen.

Ligeledes foreslog DN at stenbunker ( store sten ) efterlades til firben mm. Sand og Jordvolde med lodrette skrænter efterlades til digesvaler.

Randzoner ved søer i råstofgrave bør ikke være under 50 meter, og der må ikke tilføres muld til disse områder.

 

Vi har et godt samarbejde med Aabenraa kommune, men det sker stadig at områder efter endt råstof indvindig udlægges til landbrugsjord helt ned til  søen, eller bruges som depot for diverse muld eller andet matriale.

 

Der ønsker DN aabenraa at der samtidigt med en ny indvindings tilladelse, udfærdiges et krav om genopretning til naturområder med hensyntagen til biodiversitet. 

Efter endt gravearbejde overgår området til § 3  således at det er beskyttet mod uønsket aktevitet. 

 

Økonomien til genopretning skaffes ved at hæve afgiften på råstof fra 5kr til 10kr pr m3

 5 kr går fortsat til staten,   2,50 kr afsættes til reperation og udvidelse af tilkørselsveje, bruges de ikke overføres de til genopretningspuljen for det enkelte indvindingsområde.

2,50 kr går i en lukket genopretningspulje for det enkelte indvindingsområde. 

 

På denne måde mener vi at råstofdrift og natur kan gå hånd i hånd i Aabenraa Kommune.